summer giveaway

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА ИГРА

"Лятна DrinkLink томбола”

 

 

 

 1. Организатор на играта и официални правила

Промоционалната игра "Лятна DrinkLink томбола”, за кратко по-долу наречена Играта, се организира от “Мувио Лоджистикс“ ЕООД, ЕИК 121027400, с адрес гр. София, п.к. 1712, р-н Младост, ул. „Абагар“ № 22e, за кратко по-долу наречено Организатор на играта или Организатор. Участниците в играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на играта, наречени за кратко Официални правила на играта. Официалните правила на играта ще бъдат достъпни в интернет на адрес: https://drinklink.bg/summer-giveaway

Организаторът на Играта си запазва правото да променя или допълва официалните правила.

 1. Продължителност на Играта

Играта стартира на 18.07.2022 г. и ще продължи до 15.09.2022 г.

Срокът на играта може да бъде съкратен или удължен, спрямо предварително обявената крайна дата с решение на Организатора, публикувано на страницата https://drinklink.bg/summer-giveaway.

 1. Описание на наградите

Общия брой на наградите, определени за тази игра, са:

 • 3 броя джин City of London всяка седмица;
 1. Механизъм на играта

Всеки участник е необходимо да направи регистрация на сайта DrinkLink.bg (ако до момента не притежава регистрация), както и поръчка от сайта DrinkLink.bg на стойност над 100 лв. (сто лева). С участието си в играта, потребителите потвърждават, че са съгласни с официалните правила на играта.

 

 1. Теглене на наградния фонд

Наградите ще бъдат изтеглени на лотариен принцип. Един участник има правото да получи само една награда. Седмичните победители ще бъдат обявявани на Facebook страницата на DrinkLink https://www.facebook.com/DrinkLinkbg-100157172487583/

 

 1. Процедура по получаване на наградите

Печелившите участници ще бъдат обявени на страницата https://www.facebook.com/DrinkLinkbg-100157172487583/.    

Печелившите участници ще трябва да се свържат с Организатора на официалния телефон на DrinkLink 0888 50 50 10 за да дадат точен адрес за получаване на награда.

Ако печелившите не се свържат с Организатора в 5-дневен срок от датата на уведомяването, губят правото си да получат наградата. В този случай Организаторът има право да предостави награда на участниците, изтеглени като Резерви в жребия.

Организаторът се ангажира в 10 дневен срок след получаване на точен адрес от спечелилия участник да изпрати наградата.

 

 1. Право на участие

Играта е валидна за всички дееспособни физически лица, навършили 18 годишна възраст към момента на участие, живеещи на територията на Република България.

Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка 1, в случай, че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

В Играта нямат право да участват служителите на Организатора, както и членове на техните семейства.

 1. Отсъствие на парични алтернативи

Не се допуска размяна на награда срещу паричната ѝ равностойност.

 1. Прекратяване на играта

Организаторът има неотменимо право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка 1, по негова преценка или в случай, че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация. Организаторът има неотменимо право да продължи срока на играта, след публикуване на съобщение за това на https://www.facebook.com/DrinkLinkbg-100157172487583/

 1. Ограничаване на отговорността

С приемане на настоящите Официални правила Участникът декларира, че участието му в играта e изцяло на негов риск и отговорност.

Организаторът не носи отговорност за невъзможността на осигуряване на участие в играта при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа интернет, в предоставянето на услугите извън контрола на Организатора,  злополука по време на пътуване и/или престоя, загуба на багаж, лични вещи или други, в т.ч. не предоставят медицински застраховки за времето на пътуването.

Организаторът не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на DrinkLink.bg, вследствие на експлоатиране на оборудването на Участника.

Организаторът не гарантира, че участието в играта ще бъде непрекъсваемо, навременно, сигурно и свободно от грешки, доколкото това е извън техните възможности, контрол и воля. Организаторът не носи отговорност за загуба на съхраняваната информация, системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с участието в играта.

 1. Временни санкции

Организаторът има право незабавно и без предизвестие да спира и ограничава участието на Участника, когато последният действа в противоречие със закона, настоящите Официални правила, правилата за ползване на интернет страницата, морала и добрите нрави. Това право се упражнява чрез, спиране на достъпа на Участника до интернет страницата на играта, както и до премахване на публикуван от последния текст или снимка.

В горните случаи Организаторът не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи на Участника или трети лица, настъпили в следствие спирането, ограничаването на участието, премахването или за изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез интернет страницата на играта или мобилните приложения.

Когато има достатъчно основания да се предположи, че деянието на Участника би могло да представлява престъпление, Организаторът сезира компетентните държавни органи, като им предоставят цялата необходима информация и материали, които биха помогнали за идентифициране на извършителя и доказване на извършеното престъпление.

 1. Обезщетения

Участникът е длъжен да обезщети Организатора и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително заплатени глоби, за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили в следствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с участието му в играта в нарушение на действащото законодателство, авторски права, настоящите Официални правила и Правилата за работа на интернет страницата.

 1. Защита на личните данни

Печелившите се теглят на томболен принцип.

Всеки участник в играта, посредством регистрация в сайта DrinkLink и участието си в Играта, предоставя име и фамилия, телефонен номер, e-mail и адрес, като данните ще се използват и трансферират единствено и само за връзка с участника и за оформяне на документи за получаване на наградата, в случай, че същият спечели.

Всеки участник има право да откаже да предостави данните си, в този случай губи правото си да получи наградата.

Данните на спечелилите участници ще се пазят за целите на счетоводно и данъчно отчитане за срок от 5 години съгласно изискванията на действащото законодателство.

Организаторът полага дължимата грижа събирането, трансферирането, обработването и съхраняването на личните данни на участниците да се извършва при стриктно спазване на разпоредбите на закона за защита на личните данни.

Всеки участник има следните права във връзка с личните данни:

 • Право на достъп до предоставените лични данни, право на коригиране или изтриване, ограничаване на обработването, право да се направи възражение срещу трансферирането и обработването или да се поиска преносимост на личните данни (в рамките на предвиденото в регламент ес №2016/679 и закона за защита на личните данни).
 • Всеки участник има право да оттегли своето съгласие за трансферирането и обработването на данните си, като в този случай оттеглянето не влияе на законността на трансферирането и обработването до момента на оттеглянето на съгласието. Ако съгласието бъде оттеглено преди получаването на награда – участието ще бъде прекратено, съответно правото върху наградата се губи. В случай че съгласието бъде оттеглено след получаването на наградата – данните ще бъдат обработвани само и единствено за целите на счетоводното и данъчно отчитане на наградите.
 • Всеки участник има право, ако счете, че правата му във връзка с трансферирането и обработването на лични данни са нарушени, да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), София 1592, бул. „проф. Цветан Лазаров” № 2, kzld@cpdp.bg; 02/91-53-555.
 1. Други условия

Предвидените в настоящите Официални правила писмени изявления и съобщения се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на телеграма с обратен текст, писмо с обратна разписка, факс и лично съобщение, електронна поща, натискане на виртуален бутон в интернет страницата на Организатора и други подобни, доколкото изявлението е записано технически, по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

В случай че Участникът е посочил невалидна електронна пощенска кутия, то изявлението ще се счита за получено само с изпращането му от Организатора, дори ако не е било получено.

Страните декларират, че ако някоя от клаузите по настоящите Официални правила се окаже недействителна, това няма да доведе до недействителност на Официалните правила, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

За всички неуредени от настоящия Официални правила въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Всички разходи свързани с участието на Участника за участие в играта, като достъп до Интернет мрежата и др., освен разходите, които съгласно тези Официални правила се поемат от Организатора, са за сметка на Участника.

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля, включително при следване на посочената по- горе процедура. В случай, че съгласие не бъде постигнато, спорът се отнася за решаване пред компетентния български съд със седалище в град София.

Участниците са информирани, че всяка награда на стойност по-голяма от 100 лева е облагаема съгласно действащото законодателство и Организаторите ще извършват съответните действия, предвидени в действащото законодателство в тази връзка, в т.ч. удържане и заплащане на дължими данъци.

 1. Официални правила

Настоящите Официални правила ще бъдат достъпни на интернет страницата: https://drinklink.bg/summer-giveaway за периода на валидност на играта. Участвайки в тази игра, участниците приемат да се ангажират с тези Официални правила и да ги спазват.

Настоящите правила влизат в сила от 18.07.2022 г.