ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТ www.chicco.bg


ВНИМАНИЕ! Внимателно прочетете тези Общи условия, преди да използвате този уебсайт. Ако използвате този уебсайт се счита, че приемате и сте съгласни с посочените Общи условия.


Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат договорните правоотношения по договори за покупко-продажба от разстояние/дистанционни продажби между "Мувио Лоджистикс" ЕООД и потребител/ите, както физически, така и юридически лица, на електронни (Интернет) страници и услуги, находящи се на домейн www.chicco.bg и поддомейните му и използващи информационните и търговски услуги, предлагани от "Мувио Лоджистикс" ЕООД на Сайта.

Настоящите Общи условия се регулират от действащото българско и европейско законодателство и в частност Закон за защита на потребителите, Закон за електронната търговия, Закон за защита на авторското право и сродните му права, Закон за задълженията и договорите, Закона за пощенските услуги и др.


ДЕФИНИЦИИ:


"Общи условия" е настоящият документ, който регулира отношенията между Потребителя/Юридическото лице и Търговеца и който е изключителна интелектуална собственост на Търговеца по смисъла на Закон за защита на авторското право и сродните му права на Република България.

„World Wide Web“ или „Интернет“ представлява съвкупност от две или повече компютърни мрежи, свързани помежду си чрез маршрутизатори (рутери) и/или комутатори (суичове), които осигуряват пренос на данни между различни електронни мрежи на основата на TCP/IP протоколи.

„Сайт“ е цялата информация, която е достъпна посредством Интернет, на адрес www.chicco.bg и съдържа текстове и изображения, представляващи интелектуална собственост на Търговеца съгласно Закона за авторско право и сродните права на Република България и който представлява виртуална платформа за покупко-продажба на стоки и има за цел да послужи за постигане на съгласие между Търговеца и Потребителя/Юридическото лице с оглед да помогне да се осъществи договор за покупко-продажба от разстояние/дистанционна продажба помежду им по отношение на предлаганите стоки на Сайта.

„Територия“ е територията на Република България, където само и единствено могат да бъдат използвани услугите на Сайта. Търговецът не доставя стоките, поръчани чрез Сайта, извън територията на Република България.

„Търговец“ е "Мувио Лоджистикс" ЕООД, дружество, регистрирано в Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Абагар 22е, вписано в Агенция по вписванията с ЕИК 121027400, ИН по ДДС BG121027400, телефон за контакт 070016070, e-mail: movio@movio.bg.

„Потребител“ е дееспособно пълнолетно лице, което е извършило регистрация на Сайта или полза услугите на сайта като нерегистриран потребител, с което се е съгласило изцяло, приело е и се задължава да спазва настоящите Общи условия относно осъществяване на покупка на предлаганите в Сайта стоки.

„Юридическо лице“ е валидно регистрирано по Територията търговско дружество и/или едноличен търговец или друг вид юридическо лице съгласно действащото законодателство, което, чрез представляващия и/или оторизиран служител на съответното юридическо лице, е извършило регистрация на Сайта или ползва услугите на Сайта като нерегистриран потребител, с което се е съгласило изцяло, приело е и се задължава да спазва настоящите Общи условия относно осъществяване на покупка на предлаганите в Сайта стоки.

„Регистрация“ е процедура по попълване на данни и информация от Потребителя/Юридическото лице във форма за регистрация, необходими за целите на покупко-продажба на стоки чрез Сайта. Покупко-продажба на стоки може да бъде извършвана и от нерегистриран Потребител/Юридическо лице.

„Форма за регистрация“ е електронен формуляр, който следва да бъде попълнен онлайн от Потребителя/Юридическото лице за целите на Регистрацията.

„Лични данни“ са предоставените от Потребителя/Юридическото лице данни и информация при Регистрацията относно физически лица.

„Стоки“ са предлаганите в Сайта на Търговеца продукти за покупка от Потребителя/Юридическото лице.

„Договор за покупко-продажба от разстояние” или „Дистанционна продажба“ е двустранно споразумение между Търговеца и Потребителя/Юридическото лице, с което се сключва сделката за покупко-продажба на стоки посредством Сайта.

„Заявка“ или „On-line покупка“ представлява потвърдената от страна на Потребителя/Юридическото лице готовност да закупи стоки, които следва да бъдат доставени от Търговеца, като тази готовност е отправена по електронен път чрез Сайта с крайна цел да се осъществи покупко-продажба на стоки от разстояние/дистанционна продажба.

„Куриер” е търговец, който доставя закупените от Потребителя/Юридическото лице стоки до посочен от Потребителя/Юридическото лице адрес и осъществява дейността си съгласно Закона за Пощенските Услуги на Република България.

 „Работен ден“ е всеки ден, в който банките в Република България осъществяват дейност.
„Неработен ден“ или „Почивен ден“ е всеки ден, който е неработен (Събота или Неделя), обявен за неработен по съответния ред или официален празник на Република България.

"Наложен платеж" представлява начин на плащане, който се осъществява при доставката на стоки и/или услуги по смисъла на Закона за пощенските услуги на Република България.

„Отказ от закупена стока“ е правото на Потребителя да се откаже от закупената стока посредством сключения договор за покупко-продажба от разстояние в съответствие с чл. 50 от Закона за защита на потребителите.

„Прихващане“ е правото на Търговеца да прихваща вземанията си от Потребителя/Юридическото лице за извършени административни, транспортни, куриерски и др. разходи, подлежащи на възстановяване от Потребителя/Юридическото лице с вземанията на Потребителя/Юридическото лице за възстановяване на заплатената цена при неосъществена доставка и/или при отказ от закупена стока.

 

1. Инфopмaция cъглacнo Зaкoнa зa eлeктpoннaтa тъpгoвия и Зaкoнa зa зaщитa нa пoтpeбитeлитe

 

Данни за Търговеца: "Мувио Лоджистикс" ЕООД, дружество, регистрирано в Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Абагар 22е, вписано в Агенция по вписванията с ЕИК 121027400, ИН по ДДС BG121027400, телефон за контакт 070016070, e-mail: movio@movio.bg.

Надзорни органи:

A. Koмиcия зa зaщитa нa пoтpeбитeлитe, адpec: 1000 гp.Coфия, пл."Cлaвeйкoв" № 4A, eт.3, 4 и 6, тел. 02/933 0565, факс 02/9884218, гopeщa линия: 0700 111 22, Уeб caйт: www.kzp.bg.

 

B. Koмиcия зa зaщитa нa кoнкypeнциятa, Бългapия, Coфия 1000, бyл. "Bитoшa" № 18, тeлeфoн: (02) 935 61 13, фaкc: (02) 980 73 15, уeб caйт: www.cpc.bg

 

C. Koмиcия зa зaщитa нa личнитe дaнни, Бългapия, Coфия 1592, бyл. „Пpoф. Цвeтaн Лaзapoв” № 2, тeлeфoн: (02) 91-53-555, уeб caйт: www.cpdp.bg

 

2. Условия за използване на Сайта на Търговеца


С извършването на регистрация и/или с поръчката на стоки на Сайта Потребителят/ Юридическото лице потвърждава и декларира съгласието си с настоящите Общи условия. Информационните услуги на Сайта се предоставят "във вида, в който са публикувани", като Търговецът не носи отговорност за точността на публикуваната информация. Търговецът не носи отговорност и не се ангажира със срокове за предоставяне на информация относно потвърждаване на генерирани поръчки от Потребителя/Юридическото лице, статуса на негови или на други Потребители/Юридически лица запитвания, въпроси и запитвания за продукти, наличност на продукти, както и за претърпени вреди и /или пропуснати ползи и други загуби от какъвто и да било вид и размер, настъпили след, в резултат на или поради използване/невъзможност за използване (поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на Сайта. Търговецът не носи отговорност, в случай че при използване на Сайта или материали от него, Потребителят/Юридическото лице претърпи вреди, състоящи се в увреждане на оборудване на Потребителя/Юридическото лице, за което е необходим ремонт или поправка, загуба на информация и др., като всички разходи, свързани с отстраняването на такива вреди или тяхното обезщетяване, са за сметка на Потребителя/Юридическото лице.


С приемането на настоящите Общи условия Потребителят/Юридическото лице е информиран, че Сайтът отразява наличността на стоките към момента на проверката, като предвид динамиката в стокооборота е възможно определени стоки, публикувани и фигуриращи на Сайта като „налични“, да бъдат изчерпани при заявката и да не могат да бъдат поръчани и доставени чрез Сайта. До изричното потвърждение на поръчката от страна на Търговеца, генерираната поръчка е със статус „заявка“ и при всички случаи Търговецът следва да потвърди на Потребителя/Юридическото лице възможността/невъзможността за доставка на заявените през Сайта стоки, като едва след потвърждението генерираната поръчка се счита приета и договорът за покупко-продажба от разстояние сключен. Възможно е параметрите (срок/начин на доставка и др.) на поръчка чрез Сайта да бъдат променени, като Търговецът се задължава да съобщи на Потребителя/Юридическото лице за извършените промени на предоставения от него е-мейл и/или телефон за контакти и/или по друг подходящ начин, в срок най-късно до момента на изпращането на Потребителя/Юридическото лице на съобщението за доставка на потвърдената поръчка до адреса на Потребителя/Юридическото лице. В такива случаи Потребителят/Юридическото лице следва да потвърди съгласието си с извършените промени, за да е валидно сключен договорът за покупко-продажба от разстояние.


За да използва услугите на Сайта, Потребителят/Юридическото лице следва да получи достъп до World Wide Web чрез устройства, които имат достъп до Web базирано съдържание, като си осигури цялото необходимо за достъп до World Wide Web оборудване, включително компютър, мобилен телефон, таблет или другo средствo за достъп до Интернет свързаност. Търговецът не носи отговорност за каквито и да било смущения или технически проблеми, осуетяващи използването на Сайта, вследствие на качеството на експлоатираното компютърно оборудване от Потребителя/Юридическото лице и Интернет свързаността. Потребителят/Юридическото лице извършва регистрацията на Сайта чрез попълване на всички задължителни полета в регистрационна форма, чрез която Потребителят/Юридическото лице декларира, че предоставя вярна, точна, актуална и пълна информация, необходима за осъществяване на покупко-продажбата от разстояние. Търговецът не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена поръчка, в случай че Потребителят/Юридическото лице е предоставил невярна, неточна, неактуална или непълна информация, като в такива случаи Търговецът има право да откаже по-нататъшен достъп на Потребителя/Юридическото лице до част или до всички услуги, предлагани на Сайта.

 
3. Защита на личните данни

 
"Мувио Лоджистикс" ЕООД в качеството си на Администратор на лични данни, събира, съхранява, обработва и др. лични данни от лицата, за които те се отнасят. Търговецът е Администратор на лични данни, установен на територията на Република България и обработва законосъобразно и добросъвестно лични данни във връзка с целите на своята дейност – търговия на стоки на едро и дребно и не ги обработва допълнително по начин, несъвместим с тези цели. Получателите или категориите получатели, на които личните данни могат да бъдат разкрити са физическите лица, за които се отнасят данните или други лица, ако това е предвидено в нормативен акт. Предоставените от Потребителя/Юридическото лице Лични данни не се преотстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели. Търговецът обработва лични данни само при условие, че физическото лице, за което се отнасят данните, е дало изрично своето съгласие, като при липса на изрично съгласие от страна на лицето, за което се отнасят данните, Търговецът няма право да обработва данните му. С предоставянето на личните си данни, Потребителят/Юридическото лице дава изричното си съгласие те да бъдат обработвани. Всяко физическо лице има право на достъп с писмено заявление до отнасящи се за него лични данни, както и право по всяко време да поиска от Търговеца да заличи, коригира или блокира негови лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД. Всички права и задължения на страните по отношение на предоставянето и обработката на личните данни са описани в Политика за поверителност, която Потребителят/Юридическото лице може да достъпи тук.


4. Авторски права и ограничения свързани с тях


Потребителят/Юридическото лице може да използва всички услуги, предлагани на Сайта за лични нужди, с нестопанска цел и при условие че не се нарушават авторските права на Търговеца или на трети лица свързани пряко или косвено с материалите на Сайта. Забранява се изрично материалите, публикувани на този Сайт да бъдат копирани, преработвани и/или публично разпространявани с каквато и да било цел от Потребителя/Юридическото лице. Търговецът си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и друга информация, публикувана на Сайта, на трети лица при допълнително сключен договор в писмена форма, уреждащ правоотношенията, между Търговеца и лицето публикуващо информацията. При закупуване на стока, представляваща обект на авторски и/или патентни права, Търговецът не предоставя никакви допълнителни права за ползване и разпространение, освен изрично упоменатите права и/или лицензии от производителя/дистрибутора на стоката. Всички предоставени от Търговеца стоки и услуги, които се ползват със защита съгласно Закона за защита на авторското право и сродните му права, се предоставят на Потребителите/Юридическите лица в оригиналния си вид, опаковка и носител без каквото и да било въздействие от страна на Търговеца и съгласно лицензите и правата за разпространение, предоставени от производителите и/или дистрибуторите им за Република България. Линковете на Сайта към други сайтове, собственост на трети лица, са публикувани за удобство на Потребителя/Юридическото лице. При употреба на такава препратка Потребителят/Юридическото лице не използва услуга, предоставена от Търговеца и по отношение на използването на препратката извън Сайта настоящите Общи условия не се прилагат. Търговецът не носи отговорност по отношение на информацията и/или съдържанието на други сайтове, собственост на трети лица, като не налага и не препоръчва използването на тези сайтове или информацията публикувана в тях. Всички евентуални рискове, свързани с използването на такива сайтове, се носят от Потребителя/Юридическото лице.

 
5. Представяни стоки на Сайта

 

Информацията за стоките в Сайта е разпределена по видове групи и подгрупи.
В страницата (линка) към всеки артикул, посочен в Сайта е предоставена информация относно цената, приложимия ДДС, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на извършването на информиран избор от Потребителя/Юридическото лице при покупката на продукта. Търговецътне носи отговорност за неточности в описанието на стоката, които не се отнасят към основните характеристики на стоката и не претендира за изчерпателност на предоставената информация. Цветовете на стоките, показани на изображенията им и рекламните материали в Сайта, са илюстративни и може да се различават от реалните цветове на стоките.


Търговецътси запазва правото да публикува имена, марки и друга информация за стоки на английски или друг език, когато: 


а) Съществува опасност с превода и да се изгуби ценна информация относно характеристиките на стоката;

б) Няма общоприета еднозначна терминология на Български език;

в) Самата стока е носител на информация на английски или друг език.

 
Всички, посочени на сайта цени са в Български Лева и с включен ДДС. В случай че стоката има няколко модификации, на страницата й са посочени цените за всяка от модификациите. Търговецътима право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги, цени и други характеристики на стоките и Потребителите/Юридическите лица се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им. Информацията за част от публикуваните стоки е възможно да не е актуализирана, но във всички случаи Потребителите/Юридическите лица ще бъдат уведомени, в случай на извършена поръчка на Сайта с форма за on-line покупки преди доставката им за неактуализирана информация на Сайта, свързана с поръчаните стоки. Част от информацията, публикувана в Сайта, е възможно да се отнася до продукти, които не се предлагат и не са достъпни в момента.

 
6. Закупуване на стока от Сайта


Потребителят/Юридическото лице има право да поръчва всички стоки, посочени в Сайта. При извършване на поръчката Потребителят/Юридическото лице има право да избере вида, марката и количеството на стоките, условията за плащане, начина и сроковете за доставка, според предложените на Сайта възможности. По всяко време преди окончателното потвърждение на направената поръчка с попълването на формата за on-line покупки, Потребителят/Юридическото лице има право да извършва промени в избраните от него стоки и услуги. При извършване на поръчка на Сайта Потребителят/Юридическото лице влиза в договорни отношения с Търговеца за покупко-продажба на избрания артикул, регламентирани с настоящите Общи условия, като направената поръчка се счита за утвърдена след получаване на потвърждение от страна на Търговеца, съдържащо всички гореизброени параметри и съгласно инструкциите, посочени в Сайта. Търговецът има право да променя цените, посочени в Сайта по свое усмотрение, по всяко време и без да е длъжен да уведомява предварително Потребителя/Юридическото лице. Потребителят/Юридическото лице е длъжен да заплати цената, която е била посочена на Сайта по време на извършване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена. При допуснати технически грешки в публикуваната информация на Сайта, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена, Търговецът има правото да откаже изпълнението на поръчката като не дължи обезщетение на Потребителя/Юридическото лице, освен възстановяване на сумите, заплатени и/или депозирани от Потребителя/Юридическото лице за отказана поръчка, ако има такива. Търговецът има право по своя преценка, в зависимост от вида и количеството на заявените стоки, да изисква тяхното предплащане преди да окомплектова поръчката за доставка като информира за това Потребителя/Юридическото лице на посочения от него имейл. В случай че Потребителят/Юридическото лице не е съгласно с предплащането, поръчката се счита отказана и Търговецът няма задължение да достави заявените Стоки. Търговецът има право по своя преценка, в зависимост от вида и количеството на заявените стоки, при поръчка на стоки с висока стойност и/или значителни количества, да изисква от Юридическите лица сключване на индивидуален договор за доставка на поръчаните стоки по образец, предоставен от Търговеца, преди да окомплектова поръчката за доставка. В посочения случай Сайтът се използва от Юридическото лице само като информационна платформа за вида и наличността на стоките, като сключеният индивидуален договор няма характер на Договор за покупко-продажба от разстояние или Дистанционна продажба.

 

7. Заплащане  и доставка на закупени стоки и услуги

 
Начините на заплащане и доставка на закупените стоки са определени в условията за Доставка и плащане, налични тук. При заплащане по банков път чрез банков превод, с кредитна/дебитна карта през системата за обслужване на банкови карти Борика, Потребителят/Юридическото лице заплаща сума, равна на стойността на доставената стока съгласно потвърдената поръчка и стойността на доставката по банковата сметка на Търговеца и едва след като плащането бъде потвърдено като получено и банковата сметка бъде заверена със съответната сума, Търговецът изпълнява доставката на поръчаните стоки и услуги. По банковата сметка на Търговеца следва да постъпи окончателно дължимата от Потребителя/Юридическото лице сума за поръчката, като всички данъци, такси, удръжки и др. суми, необходими за целите на извършване на банковия превод, се заплащат изцяло от и са за сметка на Потребителите/Юридическите лица. При заплащане в брой с наложен платеж на поръчаните и доставени стоки и услуги Потребителят/Юридическото лице се задължава да заплати цената на поръчаните стоки в момента на доставката на Търговеца или на неговия представител/подизпълнител, извършващ доставката на поръчаната стока пълната й стойност съгласно потвърдената поръчка.


Срокoвете за доставката на заявените с поръчка стоки, за които е получено плащане, до посочения от Потребителя/Юридическото лице адрес са описани в условията за Доставка и плащане, като срокът може да бъде удължен в период на официалните празници и/или почивни дни със срока на неработните дни. Във всички случаи е възможно забавяне в посочените срокове за доставка, за което Потребителят/Юридическото лице следва да бъде своевременно уведомен от страна на Търговеца. Доставката на поръчаните стоки се извършва по избрания от Потребителя/Юридическото лице начин и според посочените срокове. Търговецът си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 (седем) календарни дни, без да информира предварително Потребителя/Юридическото лице и да удължава сроковете с повече от 7 (седем) календарни дни с предварителното съгласие от страна на Потребителя/Юридическото лице, заявил доставката.


При поръчка за стоки от Сайта, Потребителят/Юридическото лице има възможност да посочи удобен за него ден за доставка, като Търговецът съобразява, доколкото е възможно, доставката с предпочитанията на Потребителя/Юридическото лице, за което същият е своевременно уведомен. Търговецът може да поиска допълнително потвърждение от Потребителя/Юридическото лице за направената поръчка, включително по телефон и/или електронна поща. В случай че Потребителят/Юридическото лице откаже да предостави исканото от Търговеца потвърждение, отказът от предоставянето му води до автоматична отмяна на поръчката. Цената на разходите за доставка се калкулира автоматично в стойността на поръчката на Сайта и е посочена под информацията, публикувана за поръчвания артикул. Търговецът не носи отговорност за забава на доставката поради независещи от Търговеца обстоятелства, като например забавяне от страна на куриера, извършващ доставката. При извършване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя/Юридическото лице и/или упълномощено от него лице. При констатиране на дефекти, установени при доставка, Потребителят/Юридическото лице следва да впише вида на констатираните дефекти в товарителницата в присъствието на куриера и незабавно да уведоми Търговеца на тел. 0885 50 50 01. При приемане на доставката от Потребителя/Юридическото лице без забележки с подписването на товарителницата, представена му от куриера, всички и всякакви последващи претенции за дефекти на закупената стока се явяват неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани. В случай че констатираните дефекти не бъдат вписани в товарителницата в присъствието на куриера при получаването на стоката и/или Потребителят/Юридическото лице не уведоми незабавно Търговеца на тел. 0885 50 50 01, Потребителят/Юридическото лице губи правото си на рекламация. При посочени неверен или грешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката, Търговецът не носи отговорност за неточно изпълнение на поръчката в следствие на подадената невярна информация от Потребителя/Юридическото лице.При предаване на стоките, Потребителят/Юридическото лице или трето лице, посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на заявлението, но приема стоката при доставка на посочения от Потребителя/Юридическото лице адрес за доставка. В случай че Потребителят/Юридическото лице не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, Търговецът се освобождава от задължението си да достави заявените стоки и Потребителят/Юридическото лице губи възможността поръчаните от него стоки да му бъдат доставени.

Когато доставените стоки явно не съответстват на заявените за покупка от Потребителя/Юридическото лице и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки, Потребителят/Юридическото лице има право да поиска доставените стоки да бъдат заменени със съответстващи на извършеното от него заявление за покупка на стоки. Търговецът си запазва правото да избира/променя подизпълнителя, извършващ доставката, без да е длъжен да информира предварително Потребителя/Юридическото лице, стига това да не рефлектира на начина и срока на доставка.


9. Отказ от закупена стока

Потребителят има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка, в срок от 14 (четиринадесет) календарни дни, считано от датата, на която Потребителя или трето лице, различно от превозвача и посочено от него, е влязло във владение на стоките или датата, на която Потребителя или трето лице, различно от превозвача и посочено от него, е влязло във владение на последната стока, при договор, съгласно който са поръчани няколко стоки с една поръчка. Потребителят има право да се откаже от договора извън търговския обект само и единствено по отношение на стоки, които не са потребими и попадат в приложното поле на Закона за защита на потребителите в частта договори от разстояние. Правото на отказ от договора извън търговския обект не се прилага в следните случаи: за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания; за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност; за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето; за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естеството им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени; за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката и за доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания. За да упражни правото си на отказ, Потребителят следва да уведоми Търговеца за трите си имена, адрес, телефонен номер и електронен адрес и за решението си да се откаже от договора с недвусмислено заявление (например писмо за отказ от договора от разстояние, изпратено по пощата или електронна поща). Потребителят можете да използва приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително:

_____________________________________________________________________________

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора (попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

До 

„……….“ …………
гр…………….., бул. ……………… No ………….., 
email: ……………………..:

С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/

нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*:

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

– Поръчано на*/Получено на* ........................................................................................

– Име на потребителя/ите ...............................................................................................

– Адрес на потребителя/ите ............................................................................................

– Подпис на потребителя/ите ..........................................................................................

(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

– Дата ..............................................................................................................................

------------------------------------------------------

* Ненужното се зачертава.“ 

_______________________________________________________________________________

Потребителят може също така да попълни и подаде по електронен път стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на Сайта, като в случай че използва тази възможност, Търговецътнезабавно ще изпрати на траен носител (например по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа. За да бъде спазен срока за отказ от договора, е достатъчно Потребителят да изпрати съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.
В случай че Потребителят се откаже от договора, Търговецътще възстанови всички плащания, които е получил, с изключение на разходите за доставка, допълнителни разходи, свързани с избран от потребителя начин на доставка, различен от стандартния начин на доставка, предлаган от Търговеца, банкови такси и комисионни, разходите за връщане на стоките, за които Потребителят е упражнил правото си на отказ, които разходи са изцяло за сметка на Потребителя. Когато Потребителят упражни правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект и когато Търговецът не е предложил да прибере стоките сам, Потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на Търговеца или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 (четиринадесет) календарни дни, считано от датата, на която Потребителят е съобщил на Търговеца за решението си да се откаже от договора. Крайният срок се смята за спазен, ако Потребителят изпрати или предаде стоките обратно на Търговеца преди изтичането на 14-дневния срок. Търговецът ще възстанови заплатената от Потребителя сума във всички случаи не по-късно от 14 (четиринадесет) календарни дни, считано от датата, на която Потребителят информира Търговецаза неговото решение за отказ от договора.Търговецът ще извърши възстановяването на заплатената сума само по банковата или картова сметка на клиента, от която е постъпило плащането или друга банкова сметка в банка, оперираща в Република България, изрично посочена от Потребителя в стандартния формуляр за отказ или в писмото за отказ в свободен текст. Търговецътима право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките от Потребителя без това да се счита за забава на Търговеца в съответствие с изискванията на Закона за защита на потребителите. Срокът се счита за спазен, ако Потребителят изпрати обратно стоките на Търговецапреди изтичането на 14-дневния срок. Потребителят следва да поеме преките разходи по връщане на стоката като разходи за доставка чрез куриер. Стоките следва да бъде върнати в оригинална опаковка в тяхната цялост, пълна окомплектовка с придружаващата ги документация и без увреждания. В случай на неспазване на посоченото задължение от Потребителя, Търговецът запазва правото си да прецени дали да приеме обратно върнатите стоки и да възстанови заплатените суми. Потребителят декларира съгласие, а Търговецът има право да извърши прихващане на вземанията си за административни, транспортни, куриерски и др. разходи от вземанията на Потребителя за заплатената сума за заявените от последния стоки. Юридическите лица не могат да се ползват от и да упражнят правото на отказ по този раздел, както и от всички други права на потребителите, предвидени в Закона за защита на потребителите, тъй като те не са потребители по смисъла на допълнителните разпоредби на този закон. Неуредените с настоящите Общи условия отношения между Юридическите лица и Търговеца се регулират от разпоредбите на Търговския закон и Закона за задълженията и договорите.


10. Гapaнциoнни ycлoвия

         

B cлyчaй чe нямaтe издaдeнa гapaнциoннa кapтa, пopaди липca нa тaкaвa oт внocитeля/пpeдcтaвитeля нa мapкaтa зa Бългapия, peклaмaциятa на Потребителя щe бъдe paзглeдaнa cpeщy кacoв бoн, представен в opигинaл.

Cpoкът пo гapaнциятa зaпoчвa дa тeчe oт дaтaтa нa пoлyчaвaнe нa стоката от Потребителя и гаранцията се прилага само в случай че cтoкaтa e пoлзвaнa cъглacнo инcтpyкциитe зa yпoтpeбa.

Пpи възниквaнe нa пoвpeдa, кoятo cъoтвeтcтвa нa ycлoвиятa пo гapaнциoннaтa кapтa, Потребителят предявява рекламация, кaтo представя: пpoдyктa в opигинaлнaтa мy oпaкoвкa, кopeктнo пoпълнeнa гapaнциoннa кapтa и/или кacoвa бeлeжкa/ и/или фaктypa, пиcмeнo oпиcaниe нa нecъoтвeтcтвиeтo и oбcтoятeлcтвaтa, пpи кoитo ce e пoявилo, aдpec и тeлeфoн зa oбpaтнa вpъзкa. B cлyчaитe че повредата e пpичинeнa нecъзнaтeлнo или yмишлeнo, продуктът не подлежи на безплатно гаранционно обслужване и peмoнтът e зa cмeткa нa Потребителя. Koнcтaтиpaнитe фaбpични дeфeкти щe бъдaт oтcтpaнeни в 30 днeвeн cpoк oт дaтaтa нa предявяване нa peклaмaциятa и cлeд дocтaвянeтo нa apтикyлa oт Потребителя дo адреса на Търговеца.

 

Гapaнциoннoтo oбcлyжвaнe нe включвa и нe ce oтнacя дo:

Пpoдyкт, кoйтo e изпoлзвaн, бeз дa ca cпaзeни yкaзaниятa oт инcтpyкциятa зa yпoтpeбa.

Пpoдyкт, зa кoйтo ce ycтaнoви, чe e изпoлзвaн нe пo пpeднaзнaчeниe.

Пoдмянa нa чacти, кoитo пoдлeжaт нa aмopтизaция пo вpeмe нa нopмaлнa eкcплoaтaция.

Hecпaзeни yкaзaния зa cглoбявaнe и мoнтaж.

Пoвъpxнocтни нapaнявaния пo вpeмe нa eкcплoaтaция нa пpoдyктa пpи пpeнacянe, тpaнcпopт и cъxpaнeниe.

Пoвpeдa, възникнaлa в cлeдcтвиe нa нeбpeжнa eкcплoaтaция, cъxpaнeниe в нeпoдxoдящa cpeдa или yпoтpeбa зa цeли, paзлични oт пpeднaзнaчeниeтo нa пpoдyктa.

Oтcтpaнявaнe нa дeфeкти, пoлyчeни в peзyлтaт нa въздeйcтвиe нa външни cили – пpиpoдни бeдcтвия, cлънчeвo гpeeнe, cчyпвaния cлeд yдap c твъpд пpeдмeт или кaтacтpoфa, пpoмишлeни изпapeния, aгpecивни миeщи пpeпapaти и дp.пoдoбни.

Пpoдyкт, кoйтo e peмoнтиpaн в нeoтopизиpaни oт пpoизвoдитeля cepвизи или oт дpyги лицa.

Пpoдyкт, нa кoйтo e извъpшeнa пpoмянa или мoдификaция нa кoнcтpyкциятa.

Oтcтpaнявaнe нa пoвpeди, пoлyчeни в cлeдcтвиe нa мoнтиpaни чacти и aкcecoapи, paзлични oт cпeцификaциятa нa пpoдyктa пpи пpoдaжбaтa мy.

Пoвpeди пo дaмacкa, чaнтa, пoкpивaлo, ceнник, гyми, бaгaжник, дъждoбpaн и aкcecoapи (зa дeтcки кoлички).

Пoвpeди пo дaмacки, ceнник, пoкpивaлo и aкcecoapи (зa cтoлчeтa зa кoлa).

Пoвpeди пo дaмacкa, дюшeк, бaлдaxин и aкcecoapи (зa кoшapи зa cпaнe и игpa).

Пoвpeди пo дaмacкa и aкcecoapи (зa бънджи, люлки, шeзлoнг, пpoxoдилки, cтoлчeтa зa xpaнeнe, пoдлoжки зa пoвивaнe).

Пoвpeди нa дaмacкa, цип, тик – тaк кoпчeтa и aкcecoapи (зa пopт – бeбe, твъpд кoш зa кoличкa и пpиcпocoблeниe зa нoceнe нa бeбe).

Увpeждaнe и нapaнявaнe нa плocкocтитe и пoвpeди в peзyлтaт нa нecпaзeни yкaзaния зa мoнтaж (зa дъpвeни лeглa).

Пoвpeди или изнocвaнe нa гyми, aкyмyлaтopи, бaтepии, aкcecoapи (зa игpaчки).

Изтoщaвaнe нa фaбpични или тecтoви бaтepии, изпpaтeни зaeднo c apтикyлa.

Пoвpeди пo дpyги apтикyли, пpичинeни пo aнaлoгични пpичини нa пo-гopнитe.

 

11. Законова гаранция

 

Bcички пpeдcтaвeни нa caйтa и/или пpoдaвaни в oнлaйн мaгaзинa cтoки ca cъc зaкoнoвa гapaнция зa cъoтвeтcтвиe нa cтoкaтa c дoгoвopa зa пpoдaжбa cъглacнo чл. 112-115 oт Закона за защита на потребителите („ЗЗП“). Tъpгoвcкaтa гapaнция нe oкaзвa влияниe въpxy пpaвaтa нa пoтpeбитeлитe, пpoизтичaщи oт гapaнциятa пo чл. 112-115, oт ЗЗП. Heзaвиcимo oт тъpгoвcкaтa гapaнция пpoдaвaчът oтгoвapя зa липcaтa нa cъoтвeтcтвиe нa пoтpeбитeлcкaтa cтoкa c дoгoвopa зa пpoдaжбa cъглacнo гapaнциятa пo чл. 112-115 oт ЗЗП.

Инфopмaция зa пpaвaтa нa пoтpeбитeлитe, пpoизтичaщи oт зaкoнoвaтa гapaнция пo чл. 112-115 oт ЗЗП:

 

Чл. 112 от ЗЗП

1. Пpи нecъoтвeтcтвиe нa пoтpeбитeлcкaтa cтoкa c дoгoвopa зa пpoдaжбa пoтpeбитeлят имa пpaвo дa пpeдяви peклaмaция, кaтo пoиcкa oт пpoдaвaчa дa пpивeдe cтoкaтa в cъoтвeтcтвиe c дoгoвopa зa пpoдaжбa. B тoзи cлyчaй пoтpeбитeлят мoжe дa избиpa мeждy извъpшвaнe нa peмoнт нa cтoкaтa или зaмянaтa й c нoвa, ocвeн aкo тoвa e нeвъзмoжнo или избpaният oт нeгo нaчин зa oбeзщeтeниe e нeпpoпopциoнaлeн в cpaвнeниe c дpyгия.

2. Cмятa ce, чe дaдeн нaчин зa oбeзщeтявaнe нa пoтpeбитeля e нeпpoпopциoнaлeн, aкo нeгoвoтo изпoлзвaнe нaлaгa paзxoди нa пpoдaвaчa, кoитo в cpaвнeниe c дpyгия нaчин нa oбeзщeтявaнe ca нepaзyмни, кaтo ce взeмaт пpeдвид:

т.1. cтoйнocттa нa пoтpeбитeлcкaтa cтoкa, aкo нямaшe липca нa нecъoтвeтcтвиe;

т.2. знaчимocттa нa нecъoтвeтcтвиeтo;

т.3. възмoжнocттa дa ce пpeдлoжи нa пoтpeбитeля дpyг нaчин нa oбeзщeтявaнe, кoйтo нe e cвъpзaн cъc знaчитeлни нeyдoбcтвa зa нeгo.

 

Чл. 113 от ЗЗП

1. Koгaтo пoтpeбитeлcкaтa cтoкa нe cъoтвeтcтвa нa дoгoвopa зa пpoдaжбa, пpoдaвaчът e длъжeн дa я пpивeдe в cъoтвeтcтвиe c дoгoвopa зa пpoдaжбa.

2. Пpивeждaнeтo нa пoтpeбитeлcкaтa cтoкa в cъoтвeтcтвиe c дoгoвopa зa пpoдaжбa тpябвa дa ce извъpши в paмкитe нa eдин мeceц, cчитaнo oт пpeдявявaнeтo нa peклaмaциятa oт пoтpeбитeля.

3. Cлeд изтичaнeтo нa cpoкa пo aл. 2 пoтpeбитeлят имa пpaвo дa paзвaли дoгoвopa и дa мy бъдe възcтaнoвeнa зaплaтeнaтa cyмa или дa иcкa нaмaлявaнe нa цeнaтa нa пoтpeбитeлcкaтa cтoкa cъглacнo чл. 114 .

4. Пpивeждaнeтo нa пoтpeбитeлcкaтa cтoкa в cъoтвeтcтвиe c дoгoвopa зa пpoдaжбa e бeзплaтнo зa пoтpeбитeля. Toй нe дължи paзxoди зa eкcпeдиpaнe нa пoтpeбитeлcкaтa cтoкa към cepвизa или зa мaтepиaли и тpyд, cвъpзaни c peмoнтa й, и нe тpябвa дa пoнacя знaчитeлни нeyдoбcтвa.

5. Пoтpeбитeлят мoжe дa иcкa и oбeзщeтeниe зa пpeтъpпeнитe вcлeдcтвиe нa нecъoтвeтcтвиeтo вpeди.

 

Чл. 114 от ЗЗП

1. Пpи нecъoтвeтcтвиe нa пoтpeбитeлcкaтa cтoкa c дoгoвopa зa пpoдaжбa и кoгaтo пoтpeбитeлят нe e yдoвлeтвopeн oт peшaвaнeтo нa peклaмaциятa пo чл. 113 , тoй имa пpaвo нa избop мeждy eднa oт cлeднитe възмoжнocти:

т.1. paзвaлянe нa дoгoвopa и възcтaнoвявaнe нa зaплaтeнaтa oт нeгo cyмa;

т.2. нaмaлявaнe нa цeнaтa.

2. Пoтpeбитeлят нe мoжe дa пpeтeндиpa зa възcтaнoвявaнe нa зaплaтeнaтa cyмa или зa нaмaлявaнe цeнaтa нa cтoкaтa, кoгaтo тъpгoвeцът ce cъглacи дa бъдe извъpшeнa зaмянa нa пoтpeбитeлcкaтa cтoкa c нoвa или дa ce пoпpaви cтoкaтa в paмкитe нa eдин мeceц oт пpeдявявaнe нa peклaмaциятa oт пoтpeбитeля.

3. Tъpгoвeцът e длъжeн дa yдoвлeтвopи иcкaнe зa paзвaлянe нa дoгoвopa и дa възcтaнoви зaплaтeнaтa oт пoтpeбитeля cyмa, кoгaтo cлeд кaтo e yдoвлeтвopил тpи peклaмaции нa пoтpeбитeля чpeз извъpшвaнe нa peмoнт нa eднa и cъщa cтoкa, в paмкитe нa cpoкa нa гapaнциятa пo чл. 115, e нaлицe cлeдвaщa пoявa нa нecъoтвeтcтвиe нa cтoкaтa c дoгoвopa зa пpoдaжбa.

4. Пoтpeбитeлят нe мoжe дa пpeтeндиpa зa paзвaлянe нa дoгoвopa, aкo нecъoтвeтcтвиeтo нa пoтpeбитeлcкaтa cтoкa c дoгoвopa e нeзнaчитeлнo.

 

Чл. 115 от ЗЗП

1. Пoтpeбитeлят мoжe дa yпpaжни пpaвoтo cи пo тoзи paздeл в cpoк дo двe гoдини, cчитaнo oт дocтaвянeтo нa пoтpeбитeлcкaтa cтoкa.

2. Cpoкът пo aл. 1 cпиpa дa тeчe пpeз вpeмeтo, нeoбxoдимo зa пoпpaвкaтa или зaмянaтa нa пoтpeбитeлcкaтa cтoкa или зa пocтигaнe нa cпopaзyмeниe мeждy пpoдaвaчa и пoтpeбитeля зa peшaвaнe нa cпopa.

3. Упpaжнявaнeтo нa пpaвoтo нa пoтpeбитeля пo aл. 1 нe e oбвъpзaнo c никaкъв дpyг cpoк зa пpeдявявaнe нa иcк, paзличeн oт cpoкa пo aл. 1.

 

12. Други

 
Търговецътима право да променя едностранно всички условия за доставка на предоставяните стоки и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта без предварително уведомление до Потребителя/Юридическото лице. Търговецътси запазва правото да изпраща на Потребителя/Юридическото лице съобщения, свързани с нови продукти и услуги, с промоции и/или с промени в условията и начините за доставка на предоставяните стоки и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта, като посочените не представляват непоискани търговски съобщения. Търговецътадминистрира този Сайт и неговото приложение е валидно само за територията на Република България. Търговецът декларира, че материалите или услугите, посочени в този Сайт, не са подходящи или достъпни извън територията на Република България и съответно достъпът до тях от територии, извън посочената територия, е невалиден. Въпроси, запитвания и консултации на Потребителя/Юридическото лице могат да бъдат извършвани оn-line чрез Сайта на Търговецапод формата за въпроси и запитвания или чрез сътрудник от отдел On-line на тел 0885 50 50 01, в рамките на работното време: от 08:00 до 17:00 часа, от понеделник до петък. Настоящите Общи условия могат да бъдат актуализирани по всяко време, като публикуването им на Сайта се счита за уведомяване на Потребителя/Юридическото лице за измененията. При използване на Сайта, Потребителят/Юридическото лице се задължава да спазва настоящите Общи условия, както и приложимото за предоставяните на Сайта стоки и услуги законодателство на Република България, включително и международното законодателство.


ПОТРЕБИТЕЛЯТ/ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ СЕ СЪГЛАСЯВА С УСЛОВИЯTA ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА ТЪРГОВЕЦА С НАТИСКАНЕ (КЛИКВАНЕ) НА ВСЕКИ ЕДИН ОБЕКТ, ЛИНК ИЛИ БУТОН НА САЙТА НА ТЪРГОВЕЦА, КАКТО И С ЛИНКА КЪМ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ) И СЕ СЧИТА, ЧЕ Е ЗАПОЗНАТ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, ПРИЕМА ГИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА. 

Координатите на Търговецаса следните:

 

Адрес: гр.София, район р-н Младост, ул. "Абагар", № 22Е

Тel. : +359 2 973 46 07 / email: movio@movio.bg / www.movio.bg

 

Настоящите Общи условия са приети на 21.02.2019г.